Landskrona idrottsföreningars samorganisation LISA
1918 bildades LISA i Landskrona. Under åren som gått har styrelsen tillsammans med kommunen utvecklat idrotten i Landskrona till att bli en idrottsstad. Vi har även en LISA-dag där vi tillsammans med föreningarna får visa upp sig. Sedan 2008 har vi en årlig idrottsgala där vi delar ut stipendier för årets bästa idrottare.

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
MISO har till uppgift att företräda idrottsföreningar i Malmö. MISO är ett kontaktorgan inför Malmö Kommun Fritidsnämnden och andra nämnder samt främjar samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och andra ideella organisationer i Malmö.

Malung-Sälens föreningar
Malung-Sälens föreningar utvecklar de ideella föreningarna och stiftelserna som har verksamhet i Malung-Sälens kommun och förser föreningarna med den service och de tjänster som efterfrågas. Via vår verksamhet tar vi ett stort socialt ansvar och integrerar människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Trelleborgs föreningsråd
Trelleborgs föreningsråd marknadsför medlemsföreningarna genom föreningsguide, hemsida och mässor. Bistår föreningarna i ärenden gentemot kommunen och andra instanser. Verkar för frågor om etik och integration i föreningslivet . Är kontaktman hos kultur- och fritidsnämnd för ömsesidigt utbyte mellan nämnderna och föreningsrådet. Är remissinstans hos kommunen i frågor som berör de ideella föreningarna.

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation
MIP är en unik organisation som tillvaratar och företräder de ideella föreningarna i Malmö, och idag ingår 240 föreningar med varierande verksamheter. MIP stimulerar till mångfald samt är aktiv i projekt som leder till föreningsutveckling.

Linköpings Idrottsförbund
Linköpings Idrottsförbund är en sammanslutning av inom Linköpings Kommun verksamma idrottsföreningar, som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.
LIF har funnits sedan 1933. Styrelsen består av ordförande jämte 8 ledamöter, och styrelsens verktyg är ett kansli med 50% konsulenttjänst samt 25% kanslitjänst.

HISO, Malmö
HISO är en unik paraplyorganisation, som bildades 1978, som samordnar, leder och utvecklar verksamhet kring idrott och fritid för personer i Malmö med funktionsnedsättning.

Umeå föreningsråd
Umeå Föreningsråd har funnits sedan 1965 och har i dag 730 medlemsföreningar. Verksamheten drivs helt ideellt av styrelsen och andra förtroendevalda. Umeå Föreningsråd vill etablera en större dialog med föreningarna så att ett aktivt föreningsliv kan utvecklas.

Vårgårda föreningsråd
Vårgårda Föreningsråd är vilande, men fungerar som ett nätverk för de ideella föreningarna i Vårgårda kommun.

Uppsala föreningsråd
Uppsala Föreningsråd har idag 300 medlemsföreningar i Uppsala kommun. Alla ideella föreningar som har fritidsverksamhet, egen ansvarig styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning och frivilligt personligt medlemskap kan bli medlemmar. Vi bidrar till bättre kontakt mellan föreningar och vill öka förståelsen för och kunskapen om varandras arbete.

Föreningsalliansen i Staffanstorp
Föreningsalliansen i Staffanstorp har till ändamål:
Att verka för samverkan, gemenskap och förståelse mellan föreningar verksamma inom kultur och fritid i kommunen.
Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna
Att skapa dialog med kommunen med målsättningen att alliansen alltid ska vara den självklara remissinstansen när det gäller frågor rörande föreningsverksamhet i kommunen.
Att genom gemensamma insatser skapa förutsättningar för en varaktig utveckling inom föreningslivet i kommunen.

Helsingborgsidrottens samorganisation
HISO har till syfte att vara en sammanhållande länk mellan Helsingborgs stad och idrottsföreningarna i Helsingborg och tillvarata deras intressen.

Föreningsrådet i Enköping
Föreningsrådet i Enköpings kommun är tillsvidare vilande.

Varbergs föreningsråd
Varbergs Föreningsråd har funnits sedan 1983 och har idag 118 ideella föreningar som medlemmar. Vi är arbetsgivare åt ca 110 anställda kanslister, vaktmästare och föreningsassistenter. De flesta är placerade i någon medlemsförening men vi har även två arbetslag som är ambulerande och gör kortare eller längre arbetsinsatser i olika föreningar. Alla anställda har någon form av arbetsnedsättning och ett lönebidrag till sin tjänst. Vi har nära samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen.

PIL Lund
PIL – Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund. Föreningen är en sammanslutning av idrottsföreningar i Lund och har som uppgift att vara en länk och samarbetsorgan för kommunens olika idrottsföreningar såväl som mellan idrotten och Lunds kommun.

Jönköping idrottsallians
Jönköpings Idrottsallians genomför en rad aktiviteter för att uppmuntra, påverka och främja idrotten i Jönköpings kommun, till exempel:
Vi uppvaktar kommunen och andra officiella organ.
Vi gör besök i anslutning till styrelsemöten hos medlemsföreningar.
Vi träffar företrädare för Jönköpings kommun och lokalpressen.
Vi medverkar i projekteringen av idrottsanläggningar.

SIU Uppsala
Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala.

Nordanstigs föreningsråd
Föreningen har till ändamål att stödja utveckling och samarbete mellan medlemsföreningar med säte i Nordanstigs kommun. Föreningen skall stödja verksamhet som leder till kommuninnevånarnas sociala, kulturella och fysiska utveckling och därigenom höja innevånarnas livskvalitet.

Tyresö föreningsråd
Tyresö Föreningsråd bildades 2008 på uppdrag av kultur-och fritidsnämnden i kommunen och ska vara till gagn för Tyresös kultur-och idrottsliv. Ändamålet är att den ska utgöra en sammanslutning av ideella föreningar, som bedriver kultur-och fritidsverksamhet, är anslutna till föreningsregistret och som tillämpar de demokratiska principerna i sitt arbete. Föreningsrådet ska vara ett stöd för medlemmarna och hitta samarbetsformer så att ett aktivt föreningsliv utvecklas.

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation
Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation bildades 1913. EIS arrangerar det nordiska vänortsutbytet. EIS arrangerar idrottsfesten varje år. EIS samarbetar med Eskilstuna fritid i många frågor.

Föreningsrådet i Borås
Föreningar i Borås stad har bildat Föreningsrådet i Borås. Där kan man lösa gemensamma frågor som kan bli till nytta för föreningarna och deras medlemmar. Där har man chans att vara remissorgan till kommunen i ungdoms- och fritidsfrågor. Där kan man få förståelse, kunskap och tips om varandras arbete. Där kan man stödja utbildning av ledare, tillkomsten av lokaler, arrangemang, internationell kontakt, demokratiarbete mm – ja allt som bidrar till att människor får en meningsfull fritid.

Burlöv föreningsråd
Ett ny bildat föreningsråd i en liten fin kommun.

Örebro föreningsråd
Örebro Föreningsråd bildades 1941, då som Örebro Sociala ungdomsråd. Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Örebro kommun. År 2002 ändras namnet till Örebro Föreningsråd. Vi har idag ett 140-tal medlemsföreningar inom Örebro kommun.

Piteå föreningsservice
Piteå Föreningsservice har bland annat till uppgift:
att ge föreningar, föreningsanställda samt arbetsgivare i föreningslivet stöd och hjälp.
att hålla ner kostnaderna för föreningslivet.
att verka som bollplank mellan föreningarna och KulturFritid.
att erbjuda service till självkostnadspris till medlemmar. Medlemskap beviljas ideella föreningar.

Göteborgs FöreningsCenter
Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlems-organisationerna och enskilda frivilliga. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.

Linköpings Ungdomsråd
Linköpings Ungdomsråd är en samarbetsorganisation för det idéburna föreningslivet, alla föreningar som inte är idrott eller anslutna till RF. Linköpings Ungdomsråd, LUR, har alltså föreningar och organisationer som medlemmar som tillhör Nykterhet, Politik, Religion, Scout och övriga föreningar.

Haninge föreningsråd
Haninge Föreningsråd bildades vid årsmötet den 13 mars 2012.

Falkenbergs Föreningsråd
Falkenbergs Föreningsråd ska vara en samarbetsorganisation mellan dom ideella föreningarna. Föreningsrådet vill vara en länk mellan arbetsförmedlingen, kommunen och föreningarna. Föreningsrådet vill hjälpa nya och gamla föreningar med ekonomiska frågor, skatteregler, bidragsregler, avtal samt olika avtalsfrågor. Föreningsrådet vill försöka skapa en ”vi-känsla” bland de anställda genom informationsträffar och gemenskapsdagar.

LIPS
Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete.

Föreningar i Tjust
Föreningar i Tjust är en samarbetsorganisation öppen för alla 400 ideella föreningar i Tjustbygden, Västerviks kommun.

Uppsala Föreningar http://uppsalaforeningar.se/

BFSO i Bjuv
Samorganisation för föreningar i Bjuv, Ekeby och Billesholm.  Läs mer påwww.facebook.com/bfso.bjuvsforeningarssamorganisation

Möckelnföreningarna
Föreningar i Karlskoga och Degerfors. Möckelnföreningarna har förtroendevalda och samverkar i ett nätverk för civilsamhället som stärker föreningslivet är ett viktigt stöd för 95 medlemsföreningarna i deras respektive verksamheter.

Ölands idrottskrets
Ölands Idrottskrets bildades 1937 och är en sammanslutning av idrottsföreningar på Öland (två kommuner Borgholm och Mörbylånga). Kretsens ändamål är att skapa goda förutsättningar för idrotten på Öland. Varje år arrangerar varje sektion Ölandsmästerskap.

Föreningsrådet i Svedala
Ett nybildat föreningsråd i Svedala kommun.