Plats: Ersta konferens och hotell

Anmälan senast 17 februari.

Värd för Minikonferensen är Malmö Ideella

Nyckelorden vi upplever är mer och mer på det lokala planet

 • Samla och stärka
 • Samverkan med
 • Samhällsförbättra och utveckla

Preliminärt program fredag den 20 mars 

12.00         Konferenslunch

13:00         Välkommen av ordföranden Agneta Rolfhamre

13:05         Minikonferensens värd Ivar Scotte, Malmö Ideella.                                                                                   

13.15         Det interna arbetet är livsviktigt

 • Vilka olika erfarenheter har vi i styrelserna runt om i landet. Hur sker koppling med stadgar, medlemskraften och verksamhetsplanering? Hur samlar vi föreningslivet idag och hur gör vi det än bättre för oss och omvärlden. Vilka olika erfarenheter finns och hur kan vi lära av varandra?!
 • Lokala överenskommelser

Pågående överenskommelse, med allt det lokala som pågår i      samverkan med NOD. Vi utbyter erfarenheter med det senaste inom forskningen men även våra egna erfarenheter. 

 • Utan pengar stannar utvecklingen
  Finansiering av lokala paraplyer. Hur fixar vi säkra pengar i framtiden?! Vem är finansiärer med oss lokala förutom kommunen, sparbanken och allmännyttan. Vilka erfarenheter har vi med IOP runt om i landet eller hur ser vi samverkan med Vinnova?
 • Finns det fler önskemål på innehåll, så hör av er till Malmö Ideella, Ivar Scotte.

15.00          Kaffe

17.00          Sammanfattning av dagen  

17.30         Slut för dagen               

19.30         Middag till självkostnadspris

Program lördag 21 mars 

08.00       Frukost för er som bor på Ersta hotell

09.00       Årets Föreningsvänligaste kommun. Hur utvecklar vi processen och priset?

10:3 Årsmöte 21 mars 2020

Agenda

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 6. Fastställande av föredragslistan. 
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2019.

 • Revisorernas berättelse för 2019. 
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019. 
 • Fastställande av medlemsavgifter för 2021. 
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 2020       
 • Värd för minikonferens och årsmöte 2021
 • Värd och plats för höstkonferensen 2021
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 • Val av 

                     a)    styrelse, revisorer och valberedare Ej inskrivet än

 1.    Avslut.

15§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Varje medlem har en (1) röst. Ett ombud kan vara ombud för högst en medlem. Ombudet ska kunna styrka att personen är utsedd av sin förening genom skriftlig fullmakt. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Kostnad: 900:-/person, vilket inkluderar konferensavgiften, lunch och kaffe båda dagarna.

Enbart 21 mars 700:-/person

Anmälan till minikonferensen senast måndagen den 17 februari. info@sverigesforeningar.

Konferensavgiften ska finnas på vårt bankgirokonto  606-6492

senast den 17 februari.

Hotellbokning gör var och en själv. Ersta konferens har hotellrum 

tel 08-714 63 41.

På Choice hotellen har vi 15% rabatt. Uppge Sveriges Föreningar

Ombudsfullmakt

Lämnas på årsmötet

Fullmakt för …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………….

I föreningsråd/allians/paraplyorganisation

………………………………………………………………………………………………………

att vid Sveriges Föreningars årsmöte i Stockholm 21 mars 2020 utöva vår rösträtt.

…………………………………………………………………………………………………………

………………..

Föreningens underskrift/Firmatecknarens namnförtydligande

Minikonferens och årsmöte 20-21 mars 2020 i Stockholm