Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad (kommunen) och De Idéburnas organisationer i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden.

 Aktuellt:

Extratjänsterna utvidgas

Regeringen har fattat beslut om att förändra regelverket för extratjänster så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.

Genom extratjänster har sedan tidigare kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att anställa personer som kan utgöra en extra resurs och som kan stötta verksamheten. Extratjänster ger samtidigt kvinnor och män som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett bra jobb med schysta villkor. Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. Extratjänster finns idag inom bland annat sjukvården, skolan, äldrevården, och barnomsorgen. För att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett arbete har regeringen beslutat att utvidga reglerna kring extratjänster för att öppna upp möjlighet att anställa personal inom ramen för extratjänster vid kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

Extratjänsterna är fullt finansierade av staten. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till och beslutar om extratjänster.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/extratjansterna-utvidgas/

Öppen inbjudan att delta i kostnadsfri affärsutveckling

Nu har ni föreningar och kooperativ som vill lära er mer om hur ni kan skaffa externt kapital möjligheten att gå ett kostnadsfritt program, finansierat av EU kommissionen. Det finns ett fåtal platser kvar, deadline att söka är 30 juni. Programmet äger rum under hösten 2017. Har ni frågor så maila gärna Jan Svensson.

Senaste minnesanteckningar

Minnesanteckningar från styrgruppens möte den 29 maj 2017 Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 22 maj 2017

Den 20 mars genomfördes en ceremoni kring undertecknande av Överenskommelsen.

Ta del av ceremonin som filmades. En längre version med alla fullständiga tal finns också.

var sv = window.sv, events = sv.Events; $svjq(function() { events && events.trigger(events.types.updateOembedLinks, $svjq(‘#svid12_443f4f7e15c5a0d149a16bc2’), {replace: true}); });

Överenskommelsen i Borås Överenskommelsen ska fungera som en plattform för vidare samarbeten mellan Borås Stad och Det Idéburnas organisationer. Utmaningen är hur man gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden i Borås när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning.

Befintliga samarbeten Det finns redan flera goda exempel på samarbeten mellan idéburna organsaitioner och Borås Stad.

Anslut din förening/organisation Så går det till att ansluta din förening. Här finns också infomation om vilka föreningar och organisationer som hittills anslutit sig.

Vägen till en överenskommelseI Borås startade arbetet för en Överenskommelse år 2015. Under åren 2015 och 2016 träffades många idéburna verksamheter och olika verksamheter för att gemensamt ta fram en Överenskommelse.

IOP – Idéburet offentligt partnerskap Idéburet offentligt partnerskap är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn.

 

 

Organisation Idag drivs arbetet ev en styr- och beredningsgrupp med representanter från De Idéburna och Borås Stad. Ett arbeta för att hitta former för ett gemensamt samråd pågår.

Kontakt

  1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
  1. Malin Andersson, utvecklingsledare
  2. Anders Hjort (hjortanders@hotmail.com)

Telefon: 033-35 73 61

Överenskommelsen i Borås