Lokala partsgemensamma forum. Vi har inlett ett projekt avseende – lokal interaktion i beslutsprocesser. Projektet finansieras med medel från Ungdomsstyrelsen.  Syftet med projektet är att kartlägga situationen och behovet av föreningslivets medverkan i kommunernas beslutsprocesser där målet är att finna former för en ökad dialog och medverkan i dessa.

Vid kartläggningen av situationen och behoven kommer en enkätundersökning att skickas ut till våra 30 paraplyorganisationer runtom i landet. Kartläggning kommer även att ske hos 30 kommuner kring detta. Underlaget kommer att utvärderas och erfarenhetsutbyten att inledas som genererar i att ett inspirationshäfte tas fram avseende behoven och möjligheterna till en ökad medverkan och dialog mellan den ideella sektorn och kommunerna.

Vi har genomfört dialog med intressenter den 11 oktober 2012, inbjudan.

Vi har genomfört dialog med intressenter den 14 november 2012, inbjudan.

Vi har genomfört minikonferens med samarbetspartner den 15-16 mars oktober 2013, program.

Sammanställning av föreningarnas svar hittar du här.

Sammanställning av kommunernas svar hittar du här.

Sammanställning över tydliga skillnader mellan förening och kommun svar hittar du här.

Vi har medverkat på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 2012, tillsammans med Burlövs kommun och Centrum för Publikt Entreprenörskap. Seminarium Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn, ppt bifogas.

Samarbetande lokala samorganisationer är;

MIP-Malmö, har genomfört Nöjdhetsbarometer.

Trelleborgs föreningsråd, har processarbete med lokal överenskommelse.

Uppsala föreningsråd, har processarbete med lokal överenskommelse.

Umeå föreningsråd, har skapat självständig organisation med tydligare medlemskap.

Örebro föreningsråd, har processarbete med Föreningarnas hus.

MISO-Malmö, har genomfört speedating med politiker på Ideellas mötesplats.

Tyresö föreningsråd, har arbetat med gemensamma arrangemang.

LISA-Landskrona, har skapat utveckling kring evenemang.

Projektet har avslutats. Inspirationshäfte kring lokal dialog och medverkan kommer att presenteras här SF Inspirationshäfte

Kalender