Tidigare vinnare av Sveriges Föreningsvänligaste kommun

Här har vi samlat tidigare vinner av denna viktiga kommunutmärkelse.

Sveriges Föreningar har utsett Helsingborgs stad till årets kommun 2023.

Kommunen sätter ett stort fokus på dialog med såväl föreningar som med paraplyorganisationer. Kommunen har skapat en lokal överenskommelse mellan staden och föreningslivet för att ha ett övergripande fokus på hur kommunen vårdar och utvecklar denna dialog.

Överenskommelsen har sin grund i en politisk vilja att tydligare erkänna föreningslivets roll i samhället och stärka samverkan mellan den offentliga sektorn och föreningslivet. Vikten av levande föreningsliv i hela kommunen betonas i flertalet av stadens styrdokument.

Tillsammans kan staden och föreningslivet utforska möjligheter, öka kunskapen, och skapa förutsättningar avseende upphandlingsförfarande samt utveckla uppdragsformer som förbättrar möjligheterna för den idéburna sektorn att medverka till mångfald och alternativa utföranden av produkter och tjänster.

Kommunen har ett starkt internt förvaltningsövergripande arbete kring hur kommunen möter och har möten med föreningslivet.

Sveriges Föreningar har utsett Örebro kommun till årets kommun 2022.

Årets kommun är bäst i toppen och med stor bredd.  Kommunens förvaltningar har dialog och samverkan med det lokala civilsamhället.

Många olika möten sker, där dialogen mellan politik, förvaltning och civilsamhälle bidrar till delaktighet i utvecklingsfrågor. Alltifrån trygghet, fritid, hemlöshet, klimat mm.

Kriser kommer, den senaste med ukrainakriget, vilket bidragit till att kommunen fått ökad förståelse för och kunskap om civilsamhällets betydelse i olika typer av krishantering.

Kommunen är tydlig med vikten av civilsamhällets självständighet. Kommunen uppmuntrar och verkar i flera IOP och i olika råd med civilsamhället. Samverkansfrågan har tydlig prioritet. Alla vill samverka.

Det sker inom ramen för de enskilda föreningarna men också i den centrala mötespunkten Föreningarnas Hus.

Det civila samhället har en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Alla behöver hjälpas åt för att nå en hållbar samhällsutveckling i Örebro.

Sveriges Föreningar har utsett Karlskoga kommun till årets kommun 2021.

Föreningslivet och ideell sektor har i Karlskoga fått ökade förutsättningar att göra egna val av aktiviteter, söka projektmedel och utveckla nya arbetssätt. Karlskoga är en välkomnande, klok och innovativ kommun som genom samverkan bidrar till hållbar samhällsutveckling. Kommunen och föreningslivet driver gemensamma projekt, arbetar med integrationsfrämjande åtgärder, stöttar varandra både praktiskt och kunskapsmässigt.

Navet i delaktighet och samverkan mellan kommun och föreningsliv är föreningsträffar. Dialog och samverkan är nyckelbegrepp som Karlskoga arbetar hårt och genuint med. Årligen organiserar föreningsliv och kommun gemensamt det stora Kultur & Föreningskalaset. Ett Idéburet och Offentligt Partnerskap – IOP, har tecknats mellan kommunens samtliga förvaltningar och Möckelnföreningarna, paraplyorganisationen för den idéburna sektorn, som tar tillvara människors vilja och rätt att samlas.

Sveriges Föreningar har utsett Bodens kommun till årets kommun 2020.

Samverkan i Boden präglas av regelbundna dialogmöten då civilsamhället lyfter ämnen, som driver på utvecklingen samt skapar nya samarbeten över verksamhetsgränser. Detta leder till att Boden är en spännande kommun att verka och leva i. Under pandemin har samverkan genomförts på nytt sätt med kunskapsinsamling och stödpaket, vilket möjliggör civilsamhället verka på lång sikt i sitt älskade Boden.

Sveriges Föreningar har utsett Grästorps kommun till årets kommun 2019.

Samverkan i Grästorp präglas av en närvarande god dialog, gemensam målbild att göra det bästa för invånarna samt en tydlig prioritering från politikerna att föreningarna är en oerhört viktig kraft i att skapa ett attraktivt Grästorp att bo och leva i.

Sveriges Föreningar har utsett Halmstads kommun till årets kommun år 2018.

”Vi är verkligen både glada och stolta över att kommunen får detta pris. Det civila samhället och föreningslivet är en viktig del av Halmstads samhällsutveckling, kring bland annat inkludering och för att skapa goda arrangemang och aktiviteter. Vi ska vara en god partner till föreningarna i deras arbete och det är inte bara kommunen som är pristagare utan det är lika mycket ett pris till den flora av föreningar som verkar i Halmstads kommun” säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

Utmärkelsen ”Gyllene koppen” delades ut på Eldsjälsgalan den 20 februari 2019 i Halmstad

27 kommuner nominerades till priset.

Nacka har utsetts till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2017 

Utmärkelsen delas ut vid Nacka kommuns föreningsgala som anordnas för första gången i vår.  

– Nacka kommun utmärker sig genom sitt långsiktiga och strategiska utvecklingsarbete och vi imponeras av hur kommunen låter alla föreningar verka utifrån sina egna förutsättningar, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

29 kommuner har inkommit med underlag till utmärkelsen för år 2017.
– Det är en hedrande utmärkelse att få och det är roligt att de många satsningar vi gör för att både skapa bra dialog med föreningarna och bygga nya idrottsanläggningar utmärksammas på det här viset, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nacka kommuns föreningar ska ha både bredd och kvalitet. Ett led i att säkra det är det Nacka-unika initiativet Utmärkt förening, ett systematiskt kvalitetsarbete som ger föreningarna långsiktiga strategier för sin utveckling, skapar tryggare verksamhet för medlemmarna och gör att ledare utvecklas i sitt ledarskap. Den prestigefyllda utmärkelsen delas ut vid den föreningsgala som hålls i Nacka för första gången senare i vår. 

Landskrona tar guld i föreningsvänlighet år 2016 

Landskrona tar guld i grenen bästa samarbete med föreningar. Det slår riksföreningen Sveriges Föreningar fast och delar ut sitt pris Gyllene koppen.

Ivar Scotte från Sveriges Föreningar besökte Landskrona för att träffa Kjell Thoresson, fritids- och kulturchef; Stefan Johansson, biträdande stadsdirektör och Gunnar Nilsson från Lisa, en samorganisation för Landskronaidrotten.

– Föreningarna är viktiga för oss, sa Kjell Thoresson, chef för fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona, vid ett möte med medier i stadshuset på tisdagen.

– Vi vill visa att föreningslivet är viktigt och särskilt i integrationssammanhang, sa Stefan Johansson, kommunens biträdande stadsdirektör.

Det gjorde Landskrona i sin ansökan och staden får därför 2016 års pris av Sveriges Föreningar, en riksorganisation av lokala paraplyföreningar.

– 32 kommuner hade ansökt, sa Ivar Scotte, som sitter i organisationens jury, som berömde särskilt stadens långsiktiga arbete med att stärka föreningslivet.

Själva priset är en guldfärgad kopp. Kaffet är den självklara mötespunkten för föreningar.

Den nationella organisationen Sveriges Föreningar utser Årets föreningsvänligaste kommun. Priset inrättades år 2010 och tilldelas kommuner utifrån ledorden självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka.

Sveriges Föreningar har utsett Skellefteå kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2015.

Skellefteå kommun har utmärkt sig med sammansatt arbete och fokuserat att stärka den mångfald av verksamheter som olika föreningar bedriver. Målet är att alla föreningar får verka utifrån sina egna förutsättningar och att kommunen visar respekt för föreningarnas särart, säger Gunnar Nilsson, ansvarig för utmärkelsen.

År 2015 startade Kommunen utvecklingsstrategin – Skellefteå 2030- som säkrar flerårigt sektorsövergripande samverkan med civil samhället. Skellefteå har en uttalad vilja att skapa de bästa förutsättningarna för ett vitalt föreningsliv. Skellefteå är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2015!

Sveriges Föreningar har utsett Malmö stad till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2014.
43 kommuner nominerats till priset . Malmö har utmärkt sig genom ett fantastiskt arbete och stöd till ideella föreningar samtidigt som kommunen målmedvetet arbetat för att föreningar ska få verka utifrån sina egna förutsättningar, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

Vinnande kommun har utmärkt sig på alla plan och är en föregångare med stödet till föreningsverksamheten. I Malmö finns en långvarig god kommunikation med tjänstemän och politiker. Malmö ser föreningslivet som ett viktigt verktyg för demokratin och skapandet av ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle.

Malmö har framför allt utmärkt sig med att underlätta för föreningslivet att bedriva sin verksamhet och att utvecklas för att därmed kunna bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Samarbetet mellan föreningar och kommunen vilar på en stabil grund. Under år 2014 har ett intressant utvecklingsarbete påbörjats tillsammans med föreningslivet och civilsamhället i stort med strävan till ett socialt hållbart Malmö.

Sveriges Föreningar har utsett Sigtuna kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2013.
41 kommuner har nominerats till priset. Utmärkelsen delades ut på föreningsgala i Sigtuna. På ett förträffligt sätt har föreningar lovordat Sigtuna kommuns arbete säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

“Sigtuna kommun har under året genomfört stora framtidssatsningar som främjat föreningslivet och den mångfald av verksamheter som olika föreningar bedriver. Kommunen har framför allt utmärkt sig genom att göra stora investeringar, utvidgat nolltaxan och ökat servicen till föreningar. Utomordentligt utmärkande är att Sigtuna kommun arbetar med att systematiskt uppmuntra och ge föreningslivet i bred mening goda möjligheter att, som självständig kraft i lokalsamhället, utveckla verksamheter och därmed skapa växtkraft för den sociala ekonomin i kommunen.”

Sveriges Föreningar har utsett Borås stad till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2012.
53 kommuner har nominerats till priset.  Borås har under många år arbetet fokuserat för att stärka det lokala föreningslivet. Målet är starka och livskraftiga föreningar som genom sin verksamhet kan bidra till en meningsfull fritid för fler medborgare, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

– Det beror mycket på att vi ger bra bidrag och bra stöd till föreningslivet. Och det tänker vi fortsätta med, lovar ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Sveriges Föreningar har utsett Södertälje kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2011.
63 kommuner har nominerats till priset. Utmärkelsen delades ut i Södertälje stadshus på Medborgardagen den 31 mars.

– Södertälje har utmärkt sig genom ett sammansatt arbete och stöd till ideella föreningar samtidigt som kommunen målmedvetet arbetat för att föreningar ska få verka utifrån sina egna förutsättningar, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

Utmärkelsen delades ut för första gången 2010 till Örebro kommun.
72 kommuner blev nominerade. Prisceremonin genomfördes under Almedalsveckan i samband med temaföreläsning.

Motivering till Sveriges föreningsvänligaste kommun – 2010 Örebro.
”Vinnande kommun har utmärkt sig på alla plan. Kommunen har på topp och bredd, arbetat långsiktigt och målmedvetet tillsammans med den självständiga idéburna sektorn. Samarbetet har en stabil grund, med önskan till mer samarbete. Kommunen och föreningslivet arbetar omfångsrikt inom många områden samt toppar arbetet med ett utomordentligt intressant utvecklingsarbete. Kommunens arbete har genomsyrats av och med respekt för de olika vitala frivilliga krafterna. ”

Kalender