Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation LISA
1918 bildades LISA i Landskrona. Under åren som gått har styrelsen tillsammans med kommunen utvecklat idrotten i Landskrona till att bli en idrottsstad. Vi har även en LISA-dag där vi tillsammans med föreningarna får visa upp sig. Sedan 2008 har vi en årlig idrottsgala där vi delar ut stipendier för årets bästa idrottare.

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
MISO har till uppgift att företräda idrottsföreningar i Malmö. MISO är ett kontaktorgan inför Malmö Kommun Fritidsnämnden och andra nämnder samt främjar samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och andra ideella organisationer i Malmö.

Malung-Sälens Föreningar
Malung-Sälens föreningar utvecklar de ideella föreningarna och stiftelserna som har verksamhet i Malung-Sälens kommun och förser föreningarna med den service och de tjänster som efterfrågas. Via vår verksamhet tar vi ett stort socialt ansvar och integrerar människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation
MIP är en unik organisation som tillvaratar och företräder de ideella föreningarna i Malmö, och idag ingår 240 föreningar med varierande verksamheter. MIP stimulerar till mångfald samt är aktiv i projekt som leder till föreningsutveckling.

Linköpings Idrottsförbund
Linköpings Idrottsförbund är en sammanslutning av inom Linköpings Kommun verksamma idrottsföreningar, som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.
LIF har funnits sedan 1933. Styrelsen består av ordförande jämte 8 ledamöter, och styrelsens verktyg är ett kansli med 50% konsulenttjänst samt 25% kanslitjänst.

Umeå Föreningsråd
Umeå Föreningsråd har funnits sedan 1965 och har i dag 730 medlemsföreningar. Verksamheten drivs helt ideellt av styrelsen och andra förtroendevalda. Umeå Föreningsråd vill etablera en större dialog med föreningarna så att ett aktivt föreningsliv kan utvecklas.

Helsingborgsidrottens Samorganisation
HISO har till syfte att vara en sammanhållande länk mellan Helsingborgs stad och idrottsföreningarna i Helsingborg och tillvarata deras intressen.

Varbergs Föreningsservice
Varbergs Föreningsservice har funnits sedan 1983 och har idag 110 ideella föreningar som medlemmar. Vi är arbetsgivare åt ca 70 anställda kanslister, vaktmästare och föreningsassistenter. De flesta är placerade i någon medlemsförening men vi har även två arbetslag som är ambulerande och gör kortare eller längre arbetsinsatser i olika föreningar. Alla anställda har någon form av arbetsnedsättning och ett lönebidrag till sin tjänst. Vi har nära samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen.

SIU Uppsala
Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala.

Föreningsrådet i Borås
Föreningar i Borås stad har bildat Föreningsrådet i Borås. Där kan man lösa gemensamma frågor som kan bli till nytta för föreningarna och deras medlemmar. Där har man chans att vara remissorgan till kommunen i ungdoms- och fritidsfrågor. Där kan man få förståelse, kunskap och tips om varandras arbete. Där kan man stödja utbildning av ledare, tillkomsten av lokaler, arrangemang, internationell kontakt, demokratiarbete mm – ja allt som bidrar till att människor får en meningsfull fritid.

Örebro Föreningsråd
Örebro Föreningsråd bildades 1941, då som Örebro Sociala ungdomsråd. Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Örebro kommun. År 2002 ändras namnet till Örebro Föreningsråd. Vi har idag ett 140-tal medlemsföreningar inom Örebro kommun.

Piteå Föreningsservice
Piteå Föreningsservice har bland annat till uppgift:
att ge föreningar, föreningsanställda samt arbetsgivare i föreningslivet stöd och hjälp.
att hålla ner kostnaderna för föreningslivet.
att verka som bollplank mellan föreningarna och KulturFritid.
att erbjuda service till självkostnadspris till medlemmar. Medlemskap beviljas ideella föreningar.

Göteborgs FöreningsCenter
Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlems-organisationerna och enskilda frivilliga. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.

Linköpings Ungdomsråd
Linköpings Ungdomsråd är en samarbetsorganisation för det idéburna föreningslivet, alla föreningar som inte är idrott eller anslutna till RF. Linköpings Ungdomsråd, LUR, har alltså föreningar och organisationer som medlemmar som tillhör Nykterhet, Politik, Religion, Scout och övriga föreningar.

Haninge Föreningsråd
Haninge Föreningsråd bildades vid årsmötet den 13 mars 2012.

Falkenbergs Föreningsråd
Falkenbergs Föreningsråd ska vara en samarbetsorganisation mellan dom ideella föreningarna. Föreningsrådet vill vara en länk mellan arbetsförmedlingen, kommunen och föreningarna. Föreningsrådet vill hjälpa nya och gamla föreningar med ekonomiska frågor, skatteregler, bidragsregler, avtal samt olika avtalsfrågor. Föreningsrådet vill försöka skapa en ”vi-känsla” bland de anställda genom informationsträffar och gemenskapsdagar.

Möckelnföreningarna
Föreningar i Karlskoga och Degerfors. Möckelnföreningarna har förtroendevalda och samverkar i ett nätverk för civilsamhället som stärker föreningslivet är ett viktigt stöd för 95 medlemsföreningarna i deras respektive verksamheter.

Ölands idrottskrets
Ölands Idrottskrets bildades 1937 och är en sammanslutning av idrottsföreningar på Öland (två kommuner Borgholm och Mörbylånga). Kretsens ändamål är att skapa goda förutsättningar för idrotten på Öland. Varje år arrangerar varje sektion Ölandsmästerskap.

Laholms Föreningsråd
Föreningsrådets ändamål är att vara arbetsgivare för lönebidragsanställda, placerade inom rådet eller i medlemsföreningar, skapa arbetspraktik samt genom service underlätta föreningarnas verksamhet.

Eskilstuna Ideella Förening
Föreningens ändamål är

– Att verka för samverkan, gemenskap och förståelse mellan föreningar och  organisationer verksamma inom den ideella sektorn i Eskilstuna kommun,
– Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna,
– Att vara en röst för medlemmarna när det gäller frågor rörande ideell verksamhet i Eskilstuna kommun
– Att skapa dialog med kommunen med målsättningen att Föreningen alltid skall vara remissinstans, när det direkt eller indirekt gäller frågor rörande ideell verksamhet och dess förutsättningar i Eskilstuna kommun.
– Att genom gemensamma insatser skapa förutsättningar för en varaktig utveckling inom föreningslivet i Eskilstuna kommun.

Spelens Hus
Spelens Hus är en ideell mötesplats för unga i Malmö där olika spelföreningar står för verksamheten. Mötesplatsen drivs av organisationen Spelens hus tillsammans med sina medlemsföreningar. Spelens Hus uppfattning är att spel är en social sysselsättning. När det finns ett ställe att träffas på blir det enklare för alla att ta del av gemenskapen som finns inom spelhobbyn.

Hos Spelens Hus kan du spela allt från analoga spel så som; brädspel, rollspel, figurspel och kortspel till digitala spel så som tv-spel, datorspel, VR men även mycket mycket mer! 

HELA ideella
HELA ideella har som ändamål att vara en sammanslutning för föreningar i Landskrona, representera medlemmarna gentemot Landskrona stad och andra offentliga organ, samordna gemensamma behov och stimulera till samverkan på ett sätt så att det stärker föreningslivet. 

HELA ideella fångar även samhällsutmaningar och agerar genom att skapa möjligheter till förändring genom olika projekt.

Farsta Föreningsråd
Farsta Föreningsråd är en förening av föreningar i Farsta med omnejd. Föreningen samarbetar för samlingslokaler och service till medlemsföreningarna.

Farsta Gård drivs självständigt för medlemmarna och allmänheten av Farsta Föreningsråd med inriktning på mångfald, kulturell verksamhet och bevarande av gårdens lokaler och trädgårdar. 

Farsta Gård anordnar olika evenemang, konferenser samt uthyrning av gårdens lokaler till möten och fest aktiviteter.

Kalender