Stadgar

Organisationsnummer 802450-2034

Stadgar för Sveriges Föreningar

Stadgarna antogs den 25 november 2009 och reviderades den 10 november 2011, 31 mars 2012, 11 mars 2016, 11 mars 2017 och 19 mars 2022

Namn och hemort

Föreningens namn är Sveriges Föreningar, bildad den 25 november 2009.

Föreningens säte är ordförandens hemort i Sverige.

Föreningens vision

En aktiv paraplyorganisation i varje kommun.

Föreningens verksamhetsidé 

 • Vi vill skapa en röst för det lokala föreningslivet på den nationella offentliga arenan.
 • Vi vill erbjuda en remissinstans i frågor kring det ideella föreningslivet med spetskompetens i lokala frågor.
 • Vi vill vara stödjande för de lokala paraplyorganisationerna i bildandeprocessen, kring utbildning och kring vidareutveckling.
 • Vi vill stärka det lokala föreningslivet genom erfarenhetsutbyte.
 • Vi vill med en stark paraplyorganisation i kommunerna stärka de lokala föreningarna till gagn för kommunerna.

1 §      Föreningens ändamål

 • Att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna.
 • Att påverka och tillvarata Sveriges Föreningars intressen på nationell nivå.

2 §      Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

3 §      Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

4§      Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

5 §      Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

6 §      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Perioden mellan dessa årsmöten ska vara minst tre månader.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

7 §      Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Perioden mellan dessa årsmöten ska vara minst 3 månader.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt lokalt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras. Medlemmarna har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 §      Medlemskap

Utöver lokala paraplyorganisationer kan även andra organisationer som består av fler föreningar eller liknande med lokalt fokus ansöka om medlemskap.

Medlemskap beviljas endast om den sökande lokalföreningens verksamhet är i överensstämmelse med Sveriges Föreningars verksamhet.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att anta eller avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen vars beslut kan överklagas till årsmötet.

I beslutet skall skälen redovisas och anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet.

Beslutet skall inom tre dagar efter beslutsdagen skriftligen meddelas den som fått avslag på medlemsansökan.

9 §      Utträde

Medlem som inte betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen

10 §      Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur Sveriges Föreningar om verksamheten strider mot dess stadgar eller om dess intressen skadas.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

11 §      Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa Sveriges Föreningars stadgar och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast 30 dagar före årsmötet alternativt extra årsmöte,
 • skall betala andra förfallna avgifter till Sveriges Föreningar.

12 §      Tidpunkt, kallelse och förslag till föredragningslista

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast under april månad på plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet kan även hållas digitalt. Detta gäller även extra årsmöte.

Kallelse till årsmötet sker senast tre veckor före mötet som meddelas medlemmarna eller läggs ut på föreningens hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på hemsidan.

Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget och styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

13 §      Förslag till motioner/propositioner att behandlas av årsmötet

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

14 §      Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgifter enligt § 11 samt var medlem den 31 december året före möte, har rösträtt på ordinarie årsmöte. 

Varje medlem har 1(en) röst. Ett ombud kan vara ombud för högst en medlem. Ombudet ska kunna styrka att personen är utsedd av sin förening genom skriftlig fullmakt.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

15 §      Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

16 §      Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 7 § första stycket nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av styrelsens ordförande, om han/hon är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

17 §      Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är de fysiska personer som röstberättigad medlem eller valberedning nominerar.

Arbetstagare inom Sveriges Föreningar får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

18 §      Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följandeärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.         
  b/ Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
 11. Behandling av motioner och propositioner inkomna senast 31 december.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret.
 13. Val av
  a/ föreningens ordförande för en tid av ett år.             
  b/ halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c/ två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  d/ ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 14. Avslutning

19 §      Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall meddelas medlemmarna senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på hemsidan.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 11 §, 14 § och 15 §.

VALBEREDNINGEN

20 §      Sammansättning och åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter, av olika kön.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller de två ledamöterna så bestämmer.

Valberedningen skall senast 31 oktober tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

21 §      Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSEN

22 §      Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 4 – 8 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av personer av olika kön.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person som adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

23 §      Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Sveriges Föreningars beslutande organ och ansvarar för dess angelägenheter.

Styrelsen skall svara för Sveriges Föreningars verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för Sveriges Föreningar gällande stadgar och regler iakttas.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet inom Sveriges Föreningar.
 • ansvara för och förvalta Sveriges Föreningars medel.
 • tillställa revisorerna dokument enligt 21 §.
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant.

Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

24 §      Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom per capsulam-beslut.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

25 §      Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

TVIST

26 §      Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

Kalender