Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar

MUCF har presenterat en uppföljning av ideella föreningars villkor för 2023. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har regeringens uppdrag att följa upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som riktar sig till ideella föreningar i Sverige och undersöker i första hand föreningars villkor under 2023. I årets rapport undersöker MUCF även hur de ideella föreningarna har påverkats av det försämrade ekonomiska läget under det senaste året samt i vilken grad andra faktorer har påverkat verksamheten.

I rapporten sammanfattar man resultatet enligt följande:


Konsekvenser av det ekonomiska läget i föreningarna
25 procent av föreningarna upplever att det ekonomiska läget i Sverige har påverkat deras möjlighet att bedriva verksamhet i ganska eller mycket stor utsträckning under 2023. 31 procent av föreningarna upplever att det ekonomiska läget påverkat den egna organisationens ekonomiska situation i ganska eller mycket stor utsträckning. Utifrån upplevelser av möjligheten att bedriva påverkansarbete är det en mindre andel, 14 procent av föreningarna, som upplevt utmaningar i detta hänseende utifrån det ekonomiska läget.


Aktuella samhällsutmaningar som påverkat föreningarna
Andra faktorer som framträtt som utmanande för föreningarna är bristande intresse eller tid för engagemang bland medlemmar och sviterna av covid-19-pandemin. 40 respektive 35 procent av föreningarna har upplevt dessa faktorer som utmanande under det senaste året. 28 procent av föreningarna har upplevt det ekonomiska läget som en utmanande faktor under 2023. Höga elpriser och minskade bidrag från offentlig sektor har varit utmanande för en femtedel av föreningarna.

Trots upplevelser av bristande medlemsengagemang är det 71 procent av föreningarna som upplever att det är tillräckligt många som är intresserade av att engagera sig och delta för att de ska kunna bedriva verksamhet de kommande åren. 61 procent upplever att det är tillräckligt många som är intresserade av att inneha förtroendeuppdrag.


Föreningars ekonomi och långsiktiga förutsättningar
De flesta föreningar, 83 procent, instämmer i att de haft goda ekonomiska förutsättningar att bedriva kärnverksamhet under det senaste året, men andelen har minskat något över tid. Lika stor andel instämmer i att de har fortsatt goda möjligheter att bedriva verksamhet även de kommande åren. Medlemsavgifter, bidrag för ordinarie verksamhet och intäkter från egen försäljning är fortsatt de inkomstkällor som flest föreningar uppger som mycket viktiga för föreningens verksamhet. När det gäller föreningarnas medlemsutveckling är det 41 procent som gjort bedömningen att medlemsantalet varit oförändrat under det senaste året, 29 procent bedömer att medlemsantalet har minskat och 30 procent att det har ökat.


Samverkan med offentlig sektor
Andelen föreningar som bedriver verksamhet på uppdrag av kommun var 20 procent under 2023, 9 procent bedrev verksamhet på uppdrag av staten och 8 procent på uppdrag av region.
Lite mer än hälften, 53 procent av föreningarna, anser att relationen med offentlig sektor präglas av ömsesidigt förtroende. Resultaten visar också att hälften, 51 procent av föreningarna, vill samverka mer med offentlig sektor än vad de gör idag. 58 procent av föreningarna instämmer i att det finns goda kunskaper om olika metoder för samverkan med offentlig sektor inom den egna organisationen. Det är däremot en lägre andel av föreningarna, 34 procent, som upplever att offentliga företrädare har goda kunskaper om olika metoder för hur de kan samverka med organisationer likt deras.


Kontakt och dialog med offentliga aktörer
Andelen föreningar som uppger att de har haft kontakt med offentliga aktörer minskade kraftigt under 2021, men stabiliserades under 2022 och låg kvar på ungefär samma nivå 2023. Andelen föreningar som haft kontakter på kommunal nivå har ökat något jämfört med föregående år, från 53 procent 2022 till 57 procent 2023. Bland de föreningar som uppger att de har haft kontakt med offentliga företrädare är majoriteten nöjda med hur kontakten och dialogen fungerar. 90 procent av föreningarna instämmer i att offentliga företrädare de har kontakt med bidrar till ett bra samarbetsklimat och 85 procent uppger att de blir lyssnade på i kontakten med offentliga företrädare.


Självständighet och demokrati
En majoritet av föreningarna instämmer i att de har haft möjlighet att bedriva verksamhet utan obefogad kontroll eller inblandning från offentlig sektor. De flesta föreningar upplever inte heller att företrädare från offentlig sektor har försökt påverka inriktningen på verksamheten eller vilka åsikter som föreningen uttrycker offentligt på ett obefogat sätt. Resultaten visar samtidigt att det förekommer viss påverkan från offentlig sektor, men i begränsad utsträckning. Vanligast är att föreningar anpassat sin verksamhet för att inte gå miste om offentliga bidrag, vilket en fjärdedel av föreningarna gjort.

Rapporten i sin helhet hittar på MUCF:s hemsida där du också kan ladda ner den

Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar
Märkt på:    

Kalender