Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Jeanette Gustafsdotter har tagit emot slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället
Idag, tisdagen den 21 december, lämnade Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället över sitt slutbetänkande till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Även Lars Westbratt, statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, närvarande vid överlämnandet.
Utredningen är en viktig del i arbetet med att säkerställa att offentliga medel endast går till verksamheter som respekterar grundläggande värderingar. I prövningen av ett nytt demokrativillkor för statsbidrag till civilsamhället kan organisationer och myndigheter behöva behandla känsliga personuppgifter. Utredningen har därför haft i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället.

– Ett starkt civilsamhälle är en demokratisk grundpelare. Statsbidrag till det civila samhället möjliggör för organisationer och trossamfund att verka och göra viktiga insatser i samhället. Men skattepengar ska inte gå till organisationer som inte respekterar demokrati. Vi är fast beslutna att göra det svårare för den som vill utnyttja systemet. Därför är det viktigt att vi nu tar vidare arbetet med ett tydligt, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Särskild utredare har varit Peder Liljeqvist, kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Utredaren har även haft i uppdrag att analysera och ta ställning till inrättande av en stödfunktion som ska kunna bistå myndigheter i att göra fördjupade granskningar av en bidragssökande organisation eller annan offentligt finansierad verksamhet, och att lämna nödvändiga författningsförslag.

– Jag välkomnar utredningen, det är viktigt att vi kontrollerar vart bidragen går. Inga pengar ska gå till extremister, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Ett delbetänkande gällande behandling av personuppgifter redovisades i augusti 2021. Förslagen i delbetänkandet har remitterats och tas om hand inom ramen för arbetet med en proposition om statens stöd till trossamfund och demokrativillkor. Regeringen avser att lämna propositionen till riksdagen under innevarande riksmöte.
Genvägar
Ta del av betänkandet – SOU 2021:99 Rätt mottagare – Granskning och integritet
Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället
Märkt på:    

Kalender